środa, 1 kwiecień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-09-22 14:11:40
Powrót do aktualnego wyglądu

ogloszenie

o konkursie ofert

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śląskiej akademii medycznej w

katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii, ul. medyków 16, 40-752 katowice

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych i zaprasza do składania ofert.

przedmiot konkursu :

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śląskiej akademii medycznej w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii ogłasza konkurs na:

zadanie nr 1

wykonywanie sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu z aeracją elementów endoskopowych (wg potrzeb zamawiającego)

zadanie od nr 2 do nr 12

badania laboratoryjne.

termin realizacji świadczeń:

11.10.2006 r. – 10.10.2007 r. – zadanie nr 1

23.10.2006 r. – 22.10.2007 r. – zadanie od nr 2 do nr 11

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r. – zadanie nr 12

szczegółowe informacje o konkursie

formularze, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzory umów należy pobrać w siedzibie zamawiającego w dziale metodyczno – organizacyjnym (pok. nr 16), w dniach od poniedziałku do piątku,
od godz. 800 - 1500.

wymogi oferty:

oferta powinna odpowiadać wymaganiom § 8 ust 1 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia
13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (dz. u. nr 93 poz. 592).

miejsce i termin składania ofert:

oferty w formie pisemnej – na udostępnionych formularzach, w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności należy składać do dnia 06.10.2006 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego - kancelaria (pok. nr 1 )

miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 06.10.2006 r o godz. 1200.

okres związania ofertą:

okres związania ofertą wynosi 20 dni od upływu terminu składania ofert.

informacja o możliwości składania skarg i protestów:

do czasu rozstrzygnięcia konkursu oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.

pobierz plik:


ogloszenie

o konkursie ofert

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śląskiej akademii medycznej w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii

ul. medyków 16, 40-752 katowice ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych/usług i zaprasza
do składania ofert.

przedmiot konkursu :

samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śląskiej akademii medycznej w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki im. jana pawła ii ogłasza konkurs na:

zadanie nr 1

wykonywanie sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu z aeracją elementów endoskopowych (wg potrzeb zamawiającego)

zadanie nr 2

wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie: typizacja limfocytów

zadanie nr 3

wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie: pcr gruźlica, hsv pcr, hcv – pcr, hbv – pcr, hiv pcr, cmv - pcr

zadanie nr 4

wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie: czynnik ii aktywność, czynnik v aktywność, czynnik vii aktywność, czynnik viii aktywność, czynnik ix aktywność, czynnik x aktywność, czynnik xi aktywność,
at iii aktywność, białko c aktywność, białko s aktywność, apcr

termin realizacji świadczeń:

zadanie nr 1 - 01.08.2006 r. - 31.07.2007 r.

zadanie nr 2 - 31.08.2006 r. - 31.08.2007 r.

zadanie nr 3 - 10.08.2006 r. - 09.08.2007 r.

zadanie nr 4 - 31.08.2006 r. - 31.08.2007 r.

szczegółowe informacje o konkursie:

formularze, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym wzory umów, należy pobrać w siedzibie zamawiającego dział metodyczno – organizacyjny (pok. nr 60), w dniach od poniedziałku do piątku,
od godz. 800 - 1500.

wymogi oferty:

oferta powinna odpowiadać wymaganiom § 8 ust 1 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej
z dnia13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (dz. u. nr 93 poz. 592).

miejsce i termin składania ofert:

oferty w formie pisemnej – na udostępnionych formularzach, w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności należy składać do dnia 07.07.2006 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego - kancelaria (pok. nr 1 ).

miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 07.07.2006 r. o godz. 1030.

okres związania ofertą:

okres związania ofertą wynosi 20 dni od upływu terminu do składania ofert.

informacja o możliwości składania skarg i protestów:

do czasu rozstrzygnięcia konkursu oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.

Strona wyświetlona: 29 469 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl