W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu Szpital stosuje całodobową obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). Kamery zainstalowane są w ciągach komunikacyjnych: korytarze, klatki schodowe, windy, hole.

Pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pomieszczenia pobytu pacjentów, w tym pokoje łóżkowe, są objęte monitoringiem wizyjnym, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Monitorowanie pomieszczeń przeznaczonych do izolacji pacjentów w ramach stosowania przymusu bezpośredniego odbywa się dodatkowo z rejestracją dźwięku zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc lub 13 miesięcy w przypadku nagrań z pomieszczeń przeznaczonych do izolacji pacjentów w ramach stosowania przymusu bezpośredniego. Jeżeli nagrania stanowią dowód w postępowaniu, termin ich przechowywania ulega przedłużeniu do czasu zakończenia tego postępowania.

Dostęp do bieżącego podglądu z kamer oraz nagrań monitoringu posiada wyłącznie upoważniony personel Szpitala. Nagrania monitoringu Szpital przetwarza tylko do celów, dla których zostały zapisane. Mogą one zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wszystkie obszary monitorowane Szpital oznacza w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 18 listopad 2021 15:50 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 sierpień 2022 11:55 Administrator