Archiwizacja dokumentów

Prowadzone archiwa dokumentacji medycznej oraz sposób i zasady jej udostępniania.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II prowadzi archiwum dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz udostępnia je zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (dz. u. z 2009r. nr 52, poz. 417).

Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Szpital udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek:

  • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • osoby upoważnionej przez pacjenta,
  • upoważnionym podmiotom i organom wymienionym w powołanej wyżej ustawie.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii szpital pobiera opłatę na zasadach określonych w w/w ustawie.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Przechowywanie dokumentacji medycznej:

Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 18 listopad 2021 15:53 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 sierpień 2022 12:00 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 sierpień 2022 12:05 Administrator